Bireysel Giriş Acente Girişi
arka plan görseli

Sıkça Sorulan Sorular

Kasko, Zorunlu trafik, özel sağlık ile ilgili aklınıza gelen tüm soruların cevabı Sıkça Sorulan Sorular’da.

Bilgi Merkezi

Sağlık Sigortası

1
Sağlık Sigortası poliçelerinde teminat ne zaman başlar?

Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksidinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.

2
Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Yanıltıcı beyanda bulunulması ya da buna neden olacak şekilde sessiz kalması sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.

 

Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.

 

Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.

3
Teminat dışı kalan haller nelerdir?

Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı teminat dışı kalan hallerdir.

4
Tedavi sürecinde teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?

Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastane tarafından doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.

Trafik Sigortası

1
Trafik Sigortası Kapsamında Tedavi Giderleri Karşılanıyor mu?

Kamuoyunda Torba Yasası/Kanunu olarak bilinen ve ilgili Kanunun 2011 yılının Şubat ayında yürürlüğe girmesiyle trafik kazalarında, kazazedelerin tüm tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üstlenmiş ve sigorta şirketlerinin bu konudaki sorumluluğu ortadan kalkmıştır.

 

Trafik kazası geçirip de, yaralananların kazada kusur oranına, kişilerin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın, tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil tüm tedavi giderleri SGK tarafından karşılanacak ve SGK tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden yapacaktır.

2
Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?

Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

3
Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?

Evet, etkiler. Sigorta şirketleri Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

Kasko Sigortası

1
1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kasko Sigortası Genel Şartları’nda kasko sigortası ürünleri nasıl sınıflandırılmıştır?

1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren genel şartlarda:

Dar Kasko,

Kasko,
Genişletilmiş Kasko

Tam Kasko

olmak üzere ürün isimleri ve içerikleri tanımlanmıştır.

 

Dar Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

 

Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür

 

Genişletilmiş Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

 

Tam Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

 

Teminatın içeriği yukarıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe başlığı, en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini içerecektir.

           

Poliçede bu Genel Şartlarda sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak belirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz. Satılan ürünlerin isimlerinin verilen teminatla uyumlu olması gerekmektedir.

2
Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?

Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.

 

Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir.

 

Şirketler, teminatların geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler de oluşturmaktadırlar. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası,  Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası  gibi teminatlarda ek poliçelerle verilmektedir.

 

Örneğin: Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, kasko sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir. 

3
Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi de el değiştirir mi?

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Sigorta sözleşmesinde menfaat sahibinin değişmesine rağmen poliçenin yeni malikle devamı hükme bağlanabilir.

4
Araç, noter satışı olmaksızın, el senedi ile satılmış ve alan kişi kazaya karışmış ise, satan açısından sorumluluk sözkonusu olur mu?

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

5
Kasko sigortası sahibi hasar anında neleri yapmakla yükümlüdür?

Sigortalı, öncelikle hasarın gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde durumu sigortacıya bildirmek durumundadır.

  Bunun dışında sigortalının yapmakla yükümlü olduğu şeyler şunlardır:

- Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak

- Aracının çalınması halinde, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak

- Zorunlu haller dışında, olayın gerçekleştiği yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak

- Rücu hakkının kullanılmasında yararlanılacak bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek

- Zararın tahmini miktarını ve söz konusu zarara neden olan olayı beyan şeklinde yazılı, makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirmek

- Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek

- Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları da sigortacıya bildirmek

- Üçüncü kişilerin haksız veya kusurlu hareketleri sonucu meydana gelen kazalarda mevcut tanıkların kimlikleri ile adreslerini en yakın yetkili makama bildirmek ve mümkün olan hallerde bir görgü tutanağı sağlamak

DASK

1
DEPREM SİGORTASINI YAPTIRMANIN YARARLARI NELERDİR?

Deprem doğal bir olaydır ve engellenmesi ne yazık ki mümkün değildir. Yaşanılan depremler şiddetine bağlı olarak büyük hasarlar meydana getirmektedir. Ülkemiz jeopolitik konumundan dolayı fay hatları üzerinde bulunur ve bu nedenle depremler küçük ve büyük şiddetli olmak üzere sıkça yaşanmaktadır. Depremi önleyemeyiz ama depremin vereceği zararları en aza indirmemiz mümkündür.   Bunun için deprem sigortasının yaptırılması gerekir. Konunun öneminden dolayı deprem sigortası ülkemizde yaptırılması zorunlu olan sigortalardan biri olmuştur. Afet Sigortaları Kanunu DASK sigortası yaptırmayanlar için bir takım kurallar koymuştur. Eğer deprem sigortanız varsa tüm bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Fakat yoksa tam tersi durum geçerli olacaktır.  

  Deprem Sigortasının Yararları Nelerdir?     

 1)Zorunlu deprem sigortasını yaptırmayanlar konut kredisi, konut yapma yardımı ve depremden dolayı binanın hasar alması durumunda devletin sunduğu yardımlardan faydalanamaz. Dolayısı ile çıkacak tüm masraflar kişinin bütçesinden karşılanır. Deprem sigortası yaptırıldığında ise bu durumun tam tersi olur, sigortalı kişinin bütçesi korunur.     

2)Artık deprem sigortası olmayanlar evine elektrik, su ve doğal gaz bağlatamıyor. Bu bağlatma işlemlerini yaptırmak için ilgili kuruluşa gittiğinde ise deprem sigortasının yaptırılmış olduğuna dair resmi belge isteniyor. Eğer bu belge sunulamazsa işlemler gerçekleştirilmiyor.  DASK sigortası olanlar tüm bu işlemleri rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyor.      

 3)Evinizi birçok riske karşı korumanız için gerekli olan konut sigortasını da ancak deprem sigortanız varsa yaptırabilirsiniz. Konut sigortası ile en değerli mekanınız olan evinizi deprem, sel-su baskını, yangın, hırsızlık, gibi olumsuzluklara karşı güvence altına almış olursunuz. İsterseniz eşya teminatını da poliçenize ekleterek, büyük maddi birikimlerle satın aldığınız eşyaları da güvence kapsamına alabilirsiniz.

2
DASK'ın Hedefleri Nelerdir?

1) Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması

2) Yurtiçinde risk paylaşımının sağlanması

3) Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması

4) Devletin, depremlerden -özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından- kaynaklanan mali yükünün azaltılması

5) Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi

6) Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması

7) Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi

8) Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması

Konut Sigortası

1
Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası, evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır. Konut sigortaları evinizi yıkılmalardan, hırsızlıktan, terörden ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta çeşididir. Yeni gelen günün ne getireceği bilinmeyeceğinden konut sigortası yaşanabilecek risklere karşı size teminat altına alır.

Evinizin bir teminat altında olduğunu bilmek evden uzaklaştığınız her an size güvende hissettir. Aylık taksitler ile evinizi sigorta altına alabilirsiniz. Bu sigortalar yıllık olarak yapılır. Her sene yenilenebilir. Uzun süre aynı sigorta şirketinden konut sigortası yapıyorsanız ödemelerde indirimler de söz konusu olacaktır.

Evinizde yukarıda söz edilen herhangi bir hasarın gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla eşyalar da zarar görecektir. Bu yüzden sigorta yaptırılırken konutların içindeki eşyalarla beraber sigorta kapsamına alınması gereklidir. Az bir maliyete daha katlanılarak eşyalar da güvence altına alınabilir.

Konut sigortası yaptırmak için illaki ev sahibi olmanız gerekmez, kiracı olunması durumunda da sadece eşya teminatı alınarak eşyalar güvence altına alınabilir.

2
Konut Sigortası ile DASK Arasındaki Fark Nedir?

Konut sigortaları

sigorta şirketlerinin paket halinde sundukları sigorta çeşitlerinden biridir. Sigorta şirketleri, bu paketler dahilinde pek çok riske karşı güvence vermektedir. Bu güvencelerle hem binalar hem de evin içindeki eşyalar koruma altına alınmaktadır. Bu nedenle konut sigortası almanın avantajları hem binalar hem de eşyalar için geçerlidir. Konut sigortasının güvenceleri arasında en temel risk olarak yangın tehlikesi yer alır. Yangının neden olduğu hasar sadece bina üzerinde değildir, bina içerisindeki eşyalar da yangın sebebiyle hasar alabilir.    DASK  Toplum tarafından DASK olak bilinen bu zorunlu deprem sigortası, deprem söz konusu olduğunda binaların başına gelebilecek hasarları karşılamak amacıyla yaptırılıyor. DASK, doğrudan deprem sonucu oluşan zararları karşılıyor. Bu şu anlama geliyor: Deprem sonucu meydana gelen yangın, patlama, tsunami ve yer kaymasının sadece binada meydana getirdiği maddi hasarlar DASK ile karşılanır. DASK poliçesinin limitini aşan hasarları DASK karşılamaz. Peki, deprem sonucu yaşanan hasarları DASK’ı aşacak kadar büyükse, ne olur? İşte, tam da bu durumda konut sigortası devreye girecek, DASK sigortasını aşan hasarları karşılayacaktır.  Hem evini ve eşyalarını hem de bütçelerini konut sigortası ile korumak isteyen kişiler, muhakkak teminatlarını öncesinde belirlemeli ve gerek duyması halinde poliçesine ek teminatları dahil ettirmelidir. 

Diğer Sorular

1
Park Halindeki Araca Çarptım, Ne Yapmalıyım?

Park halindeki bir araca çarpmanız durumunda maddi bir hasar söz konusuysa ilk olarak çarpılan aracın sahibine ulaşılmalıdır. Araç sahibi aracının başına gelene kadar aracın hareket ettirilmemesi gerekir. Trafik kazalarında geçerli olan prosedürler, park halindeki bir araca çarpılması durumunda da geçerlidir. Bu doğrultuda araçların fotoğraflanması ve tutanak tutulması gerekir. Tek taraflı kazalar ile karıştırılan park halindeki araca çarpmada, karşınızda bir muhatap bulmanız durumunda trafik polisi çağırmaya gerek duymadan kaza tespit tutanağı düzenlenebilir. İki aracın karıştığı kazalarda olduğu gibi karşı taraf ile anlaşarak kaza tespit tutanağı düzenlenip araçlar fotoğraflanabilir. Araçlar fotoğraflanırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, fotoğrafın net şekilde ve yatay olarak çekilmesidir. Kaza alanında varsa trafik levhaları da araçlarla beraber çekilmelidir. Ayrıca plakaların fotoğrafta görünür bir şekilde yer almasına da dikkat edilmelidir. 

2
Park Halindeki Aracıma Çarpıp Kaçmışlar, Ne Yapmalıyım?

Kaza her an herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Ancak art niyetli sürücülerin sorumsuzlukları yüzünden bu kazalar insanların başına dert açabiliyor. Büyük şehirlerde çokça görülen park halindeki araca çarpma durumunda sürücünün çarptığı aracın sahibi ile iletişime geçmesi ve klasik süreci işletmesi beklenir. Herhangi bir şekilde iletişime geçme çabası göstermemiş ve kaçmışsa, yapılması gereken her şey maalesef aracı zarar gören kişiye kalıyor. İlk olarak park halindeki arabanıza çarpıp kaçan aracın plakasını öğrenmeniz gerekir. Mahalle sakinlerine olayı görüp görmedikleri sorulmalı ve plakaya ulaşılmalıdır. Hiç kimse plakayı görmemişse güvenlik kameraları ve mobeseler kontrol edilmelidir. Özellikle bireysel kullanıma mahsus olan güvenlik kameralarının çekim süreleri sınırlı olduğundan elinizi çabuk tutmanız gerekir. Tüm bunları yaparken polisi olay yerine çağırmayı da unutmamalısınız. Aracın sahibi olan kişi belli olmadığı için tutulamayan tutanak polis tarafından tutulmalıdır. Polisin tuttuğu tutanak ve çektiğiniz fotoğraflar ile sigortacınızı bilgilendirmelisiniz. Çarpan aracın sahibi belirlenemezse ve kasko sigortanız varsa, zarar oradan karşılanır. Eğer hiçbir şekilde vurup kaçan araç tebit edilemiyorsa, bu durumda takip edilmesi gereken iki yol bulunuyor. Güvence hesabından bu zararın tazmini istenebilir ya da eğer yaptırılmışsa kasko sigorta devreye sokulur.

3
Araç Satın Aldıktan Sonra Sigorta Yaptırma Süresi Nedir?

Yeni araç satın alan kişilerin trafiğe çıkmadan önce zorunlu trafik sigortası yaptırması gerekiyor. Trafik sigortası olmayan araçlara cezai işlemler uygulanmakta. Olası bir kaza durumunda ise kusurlu sürücü karşı araçtaki hasarları kendi cebinden ödemek zorunda kalıyor. Örneğin; aracını satan kişi, satış işleminden sonra noter satış sözleşmesi ile sigorta poliçesini iptal ettirmelidir. Bu durumda 2. el araç alan kişinin yeni bir trafik sigortası poliçesi yaptırması gerekir. Sıfır ve 2. el araçlar için trafik sigortası yaptırma şartları:

 

1) Noter satışı yapıldıktan sonra aracın mevcut trafik sigortası, aracın yeni sahibi tarafından herhangi bir prim ödemeden 15 gün boyunca kullanılabiliyor. Böylece kusurlu olarak karışabileceği trafik kazalarında maddi yükümlülük yaşamıyor. Aracının yeni sahibinin 15 gün içinde yeni trafik sigortasını yaptırması gerekiyor.

 

2)15 günlük süre 2. el araç sahibine yeni bir trafik sigortası poliçesi satın alması için verilmektedir. Bu süreyi dolduran ve poliçe satın almayan araç sahibi, trafik kontrollerinde trafikten men edilme cezası ile karşı karşıya kalabilmektedir. Sigorta süresini geciktiren araç sahibinin sigorta prim tutarına her 30 gün için %5 oranında bir gecikme faizi uygulanmaktadır.

4
Aracını Satan Kişi Prim İadesi Alabilir Mi?

Aracın el değiştirmesi durumu, trafik sigortası yaptırmış olan araç sahiplerinin merak ettiği bir konudur. Aracın satılması halinde sigorta şirketi, poliçenin kalan süresini baz alarak primleri hesaplar ve sigorta sahibine kalan primleri iade eder. Poliçenin kalan gün sayısının hesaplandığı iade işleminde aracın kullanıldığı süre boyunca ödenmiş olan primlerin iadesi yapılmaz.

5
Trafiğe İlk Kez Çıkacak Araçların Trafik Sigortası Ne Zaman Yaptırılmalıdır?

Sıfır kilometre araç alınırken trafik tescil işlemleri yapılır ve ruhsat hazırlanır. Emniyet Müdürlüklerinde yapılan ruhsat işlemleri sırasında ise araç sahibinden, zorunlu trafik sigortası poliçesi ibraz edilmesi istenir. Yani aracın trafiğe çıkmadan önce trafik sigortası yaptırılmalıdır. Sigorta şirketleri, sıfır kilometre araçların ruhsat bilgisi olmadan trafik sigortası poliçesi düzenleyebilmektedir. Ruhsatsız sıfır bir kilometre aracın sigorta poliçesinin düzenlenmesi için; aracın motor numarası, şasi numarası ve modeli esas alınmaktadır.

Mühendislik Sigortası

1
Mühendislik Sigortası Nedir?

Mühendislik Sigortası; kendi içinde 4 ana başlığa ayrılmaktadır. Makine kırılmaları, elektronik cihazların bozulması, montaj sırasında oluşan hasarlar ve inşaat alanında oluşabilecek sorumlulukları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Mühendislik Sigorta kapsamında makinalarda oluşabilecek hangi hasarlar teminata dahil edilir?

Makinalarda oluşabilecek hasarların oluş şekli tespit edilip, mühendislik sigortası genel şartları ve poliçede bulunan özel şartlar göz önüne alınarak, teminata dahil olup olmadığına karar verilir.
 

İkinci el alınan makinalar, kestirilen fatura üzerinden makine kırılmaları ve elektronik cihaz bozulması teminatına dahil edilebilir mi?

Alınan makinalar, sigorta genel şartları gereği sigorta bedeli ve ayarlanması maddesine istinaden fatura tutarına göre değil yeni ikame bedeli üzerinden sigortalanmalıdır. Aksi halde hasar durumunda ödenecek olan tazminat bedelinde yine ilgili madde gereği noksanlık olursa hasar tutarında eksiklik oranında indirim uygulanır.
 

Mühendislik sigortası kapsamında düşük bedelli hasarlarda muafiyet söz konusu mudur?

Bu tür sigortalarda, sigortalanan malın cinsi ve hasar tutarı fark etmeksizin poliçelerde belirtilmiş muafiyet tutar veya oran nispeti hasar tutarından indirilmektedir.
 

Mühendislik sigortası elektronik cihaz bozulması teminatı altında cihazın kısmi hasar nasıl bir uygulama yapılır?

Kısmi hasar durumlarında ilk olarak sigorta bedelinin yeni ikame bedeline eşit olup olmadığına bakılır. Eşit ise hasar onarımında kullanılan yedek parça bedeline ek olarak nakliye masrafı, işçilik masrafı, yurt dışından tedarik edilmesi durumunda gümrük vergisi harç ve masrafları eklenerek hesaplanan miktardan, muafiyet tutarı ve soytaj düşürülerek, ödenecek tazminat hesaplanır.
 

Sigortalanan teçhizatın pert olması durumunda tazminat hesaplaması nasıl yapılır?

Cihaz veya makinaların pert olması durumunda, cihazın piyasa değeri hesaplanarak, bu tutar üzerinden yıpranma payı payı, teknolojik farkı, muafiyet ve soytaj tutarı indirilerek ödenecek tazminat tutarı hesaplanır.
 

Mühendislik sigortalarından makina kırılmaları sigortası kapsamında hırsızlık yada hırsızlık teşebbüsünden kaynaklı hasarlar teminat dahilinde midir?

Çalınma ve çalınma girişimine bağlı hasarlar sigorta teminatları dahilinde bulunmamaktadır.
 

Hasar sonrası sigorta sonlanır mı?

Eğer meydana gelen hasar pert durumu gibi tam hasarı teşkil ediyorsa sigorta teminatı sonlanır. Fakat kısmi hasar durumlarında sigorta bedeli, hasar meydana gelen olay tarihi baz alınarak ödeme yapılan tazminat tutarı nispetinde azalır.
 

Garantisi bulunan makine ve elektronik cihazları sigorta teminatına eklemek gerekir mi?

Garantinin hasar karşılama koşulu üretimden kaynaklanan hatalar ile sınırlı olduğundan, kullanımdan kaynaklı hasarlar, doğal afet, yangın, hırsızlık vb. hasarlar için sigorta yaptırılması gerekir.
 

Sigortalanan araç içinde bulunan değerli iç aksesuarlar da sigorta kapsamında mıdır?

Sigortalanan araç ile birlikte bu tür aygıtların sigorta ek olarak bildirilmesi ile güvenceye alınabilir.

Seyahat Sağlık Sigortası

1
Seyahat Sigortasında Sigorta Ettiren ile Sigortalının Farkı Nedir?

Seyahat sigortasında sigorta ettiren ödemeyi yapan kişi yani, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir; sigortalı ise sigortadan yararlanan, seyahat edecek olan, poliçede ismi olan kişi ya da kişilerdir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir. Sigortalı, menfaati başkası tarafından sigortalansa bile tazminata hak kazanan kişidir.

2
Seyahat Sigortası Yaptırırken Yanlış Beyan Verirsem Karşılaşacağım Yaptırımlar Nelerdir?

Tüm beyanlarınızın gerçek olması ve son durumu yansıtması gerekmektedir. Verdiğiniz bilgilerin doğru olmaması halinde seyahat sigorta poliçeniz geçersiz olarak kabul edilebilir ve feshedilebilir. Ayrıca poliçe kapsamına giren bir zarar durumunda tazminat talebiniz tamamen veya kısmen reddedilebilir. 

3
Seyahat Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Seyahat sigortasından genel olarak 18 – 65 yaşları arasındaki dileyen herkes kendisi ya da ailesiyle birlikte yararlanabilir. Sigorta şirketi uyguladığı yaş sınırı üzerindeki kişileri de ekstra prim alarak güvence altına alabilir.

4
Yurt Dışı Seyahatim Sırasında Hastalanırsam Tedavi Giderlerimi Sahip Olduğum Seyahat Sigortası Karşılar mı?

Yurtdışı seyahatiniz süresince önceden var olan kronik hastalıklar hariç hastalanmanız veya yaralanmanız durumunda ambulans, hastane, ameliyat ve tedavi masrafları poliçeniz kapsamında karşılanır.

5
Yurt Dışı Seyahatim Sırasında Bavulumun Kaybolması Sonucunda Ortaya Çıkan Masraflarımı Poliçem Karşılar mı?

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, seyahat edilen ilgili yere ulaşıldığı andan itibaren 24 saat içinde bulunamaması halinde ilgili havayolu şirketinin kayıp raporu tutması şartı ile acil kişisel ihtiyaçlar karşılanır. 

NAKLİYAT SİGORTASI

1
NAKLİYAT SİGORTASI NEDİR?

Nakliyat Sigortası ürünü  ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda sigorta şirketleri  tarafından teminat altına alınır.

 

2
NEDEN NAKLİYAT SİGORTASI ALMALIYIM?

Tam ziya, geniş ve dar teminat seçenekleriyle  malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde zarar görmesinden, çarpma, devrilme, çarpışma, devrilme sonucu kısmi zararlara kadar pek çok riske karşı sigortalısına koruma sağlar.

3
Nakliyat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yük sigortaları için yaygın olarak kullanılan başlıca 3 teminat vardır. 

Geniş Teminat: verilen bu teminat aşağıdaki istisnalar haricindeki bütün rizikoları teminat altına alır. İstisnalar 

Kasti Hareket: Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf 

Olağan Hasarlar: Sigortalı şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması

 Ambalajlanma ve Hazırlanma Yetersizlikleri : Sigortalı şeyin ambalajlama veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf 

Gizli Kusur: Sigortalı şeyin gizli kusuru (zatiaybı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf 

Gecikme: Temin edilmiş bir rizikodan ileri gelse dahi yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf 

Mali Yükümlülükleri Yerine Getirememe: Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğan zıya, hasar veya masraf 

Kasti Zarar: Herhangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigortalı şeye veya herhangi parçasına bilerek verilen zarar yahut bilerek yok etme 

Savaş Silahından Doğan Zararlar: Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının her türlü düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraf

  Savaş ve grev : Savaş ve grev durumu

 Dar Teminat : Karayolunda Kamyon Klozu, Demiryolunda Demiryolu Klozu ile verilen bu teminat taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek zıya ve hasarı karşılar. 

Tam Zıya Teminatı: Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.